Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Honden Centrum Limburg®

Op alle diensten en producten, geleverd door Honden Centrum Limburg®, zijnde Eenmanszaak, hierna te noemen HCL®, en de hieronder te vallen bedrijfsonderdelen, alsmede op diegenen die op welke wijze dan ook gebruik maken van, of te kennen hebben gegeven gebruik te willen (gaan) maken van deze diensten en/of producten, hierna te noemen klant(en), zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hierna weergegeven van toepassing.

1a. Onder HCL® wordt verstaan: Honden Centrum Limburg® en de onder het Honden Centrum Limburg® vallende activiteiten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 89517989.
1b. Onder klant wordt verstaan: Een ieder die producten, diensten, activiteiten, trainingen, workshops en/of gedragstherapie, al dan niet betaalt, afneemt van HCL®.
1c. Onder oefenterrein wordt verstaan: Iedere locatie alwaar HCL® activiteiten, trainingen, workshops en/of gedragstherapie onderneemt.
1d. Onder trimsalon wordt verstaan: Ruimte, ingericht en bestemd voor het toiletteren van honden en andere dieren.

2.  Door deelname aan en/of reservering voor activiteiten en/ of diensten van HCL®  is de klant betalingsplichtig en gaat akkoord met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van HCL®.

3.  Het gebruik van oefenterreinen en/of lokalen die HCL® ter beschikking staan, gebeurt onder
autoriteit van de directie van HCL®. Iedere klant dient de aanwijzingen van medewerkers van HCL® strikt op te volgen.
3a. Op oefenterreinen en/of lokalen die HCL® ter beschikking staan, is het verboden honden onaangelijnd te laten verblijven. Het onaangelijnd laten verblijven van honden op een bovenbedoeld oefenterrein is slechts toegestaan op uitdrukkelijk verzoek van of met toestemming van een medewerker van HCL®.
3b. Instructies van de directie van HCL® of haar vertegenwoordigers dienen terstond opgevolgd te worden. Het niet opvolgen van instructies kan uitsluiting van deelname aan activiteiten van HCL® tot gevolg hebben.

4.  Deelname aan activiteiten, diensten, trainingen, workshops en/of gedragstherapie van HCL®,
gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
4a.De klant is en blijft aansprakelijk voor letsel en/of schade door hem/haar zelf of de hond, veroorzaakt.
4b.De klant kan HCL® en/of de onder de naam van HCL® werkende docenten niet aansprakelijk stellen.
4c.De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben.
4d. Honden die gedrag vertonen dat een gevaar voor henzelf, andere honden, cursisten en/of docenten kan opleveren, kunnen uitgesloten worden van verdere deelname aan de cursus en/of activiteiten van HCL®. Het betaalde lesgeld zal, indien de cursist met de hond in therapie gaat bij HCL®, verrekend worden met  de verschuldigde kosten welke hieraan verbonden zijn. Dit in evenredigheid met de gevolgde lessen bij de gehoorzaamheidscursus.

5.  Voor deelname aan cursussen en activiteiten van HCL® is een minimum
leeftijd vereist van 18 jaar. Deelname onder de leeftijd van 18 jaar is slechts mogelijk indien één van de ouders of wettelijk aangewezen verzorgers tijdens de te volgen cursus of activiteiten permanent aanwezig is. Uitzondering hierop is de workshop “ Kinderen en hun eigen hond ”.

6.  Gedragstherapie voor een hond en/of kat kan slechts door een klant gevolgd worden
indien deze de leeftijd van minimaal 18 jaar heeft.

7.  Toezeggingen gedaan door medewerkers van HCL® zijn slechts bindend indien deze toezeggingen schriftelijk door de directie van HCL® zijn bevestigd. Medewerkers van HCL®, anders dan de directie, hebben niet het recht toezeggingen namens HCL® te doen.

8.  Honden, welke deelnemen aan activiteiten van HCL® of worden aangeboden voor verzorging of op oefenterrein en/of in lokalen vertoeven, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziektes middels de gangbare periodieke entingen via een dierenarts. Tevens worden de honden geacht ingeënt te zijn tegen kennelhoest. Inenting tegen hondsdolheidziekte is slechts dan verplicht indien dit door de overheid verplicht gesteld wordt. Op verzoek van een medewerker dient het inentingsboekje overlegt te worden.  
8a. Honden en/of katten welke deelnemen aan activiteiten van gedragstherapie en/of andere activiteiten, ressorterend onder de activiteiten van HCL®, dienen fysiek gezond te zijn. Bij twijfel
dient een door HCL® aangewezen dierenarts uitsluitsel te geven, vooraleer met de gedragstherapie en/of activiteit een aanvang gemaakt wordt.

9.  De klant wordt geacht zijn hond regelmatig en afdoende te behandelen tegen het voorkomen van vlooien, teken, luizen, mijten, wormen en eventuele andere in- en externe parasieten.
9a Indien een medewerker van HCL® besmetting met parasieten en/of een (of meerdere) overdraagbare ziekte(s) constateert, wordt de hond direct van deelname aan activiteiten uitgesloten. De deelname aan activiteiten is slechts dan weer mogelijk indien de besmetting afdoende is bestreden. Bij twijfel beslist de directie van HCL®.

10.  Indien er geen overeenstemming bestaat tussen medewerkers van HCL® en de klant
met betrekking tot de gezondheidstoestand van de hond, of met betrekking tot het welzijn van de hond, of met betrekking tot een ander onderwerp of situatie, in relatie tot deelname aan activiteiten van HCL®, beslist de medewerker van HCL®. De beslissing is bindend. De medewerker van HCL® geeft zijn/haar beslissing onverwijld door aan de directie van HCL®.

11. Bij constatering van loopsheid, dient dit terstond aan een medewerker van HCL® gemeld te worden. De eigenaar van een loopse teef is en blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele onverhoopte dekkingen van de teef.

12.  Door de klant niet gevolgde praktijklessen kunnen niet ingehaald worden. Theorielessen kunnen wel ingehaald worden. In voorkomende gevallen kan de directie van HCL® anders beslissen.

13.  Inschrijving heeft daadwerkelijk plaatsgevonden door invulling en ondertekening van het  desbetreffende (digitale) inschrijfformulier van HCL®. Daarmee is de inschrijver betalingsplichtig, gaat akkoord met de inschrijf- en annuleringsvoorwaarden en gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden van HCL®. Ook bevestiging per mail geldt als inschrijving.
13a. Inschrijving leidt altijd tot verplichting van betaling. Als bewijs van inschrijving geldt hetgeen in artikel 13 omschreven is.
13b. Deel- of termijnbetaling van cursusgeld of kosten van gedragstherapie zijn alleen mogelijk bij schriftelijke goedkeuring door de directie van HCL®.
13c. Kosten, van deelname aan activiteiten van HCL® of voor verzorging, dienen uiterlijk bij aanvang van deze activiteit voldaan te zijn, of anders door de directie van HCL® gemeld. Bij twijfel over betaling is deelname en/of verzorging niet mogelijk.
13d. Bij verhindering van deelname aan gedragstherapie en/of privé-les, dient de klant tenminste 24 uur van te voren hiervan bericht te geven, daar anders de tijd in rekening gebracht wordt.

14.  Annulering van diensten waarvoor de klant staat ingeschreven dient door deze schriftelijk te geschieden, gericht aan de directie van HCL® en dient verstuurt te worden naar het actuele vestigingsadres van HCL®.
14a  Nadat de klant, zijnde opdrachtgever, zich heeft ingeschreven voor een cursus, therapie of andere activiteit van het Honden Centrum Limburg, is opzegging niet meer mogelijk, anders dan  met schriftelijk toestemming van de directie van Honden Centrum Limburg.
14b. Expliciet wordt genoemd dat Artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is en de klant hier geen rechten aan kan ontlenen.
14d. Bij annulering blijft de betalingsplicht zoals bedoeld in artikel 13, 13a, 13b en 13c volledig in stand.
14e. In geen enkel geval wordt tot restitutie overgegaan.

15.  Indien de lessen, activiteiten, workshops of therapieën door HCL® worden afgelast, bijvoorbeeld door ziekte van een medewerker of externe factoren, verplicht de directie van HCL® zich deze lessen op een ander tijdstip in te halen, behoudens omstandigheden van verdere overmacht. Beoordeling van de mogelijkheid tot het inhalen van de geannuleerde lessen geschied door de directie van HCL®.
15a. Indien door HCL® door overmacht , omstandigheden of door onvoldoende deelname of inschrijving (dit ter beoordeling van de directie van HCL®) activiteiten geannuleerd worden, zal getracht worden iedere deelnemer daarvan zo mogelijk tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.

16.  Elke vorm van misdraging jegens (mede)klanten, directie van HCL®, of haar medewerkers, alsmede jegens honden of andere dieren, alsmede jegens derden en of materiaal, direct voorafgaand, tijdens of direct na afloop van activiteiten van HCL®, heeft uitsluiting van verdere activiteiten tot gevolg, onder in stand houding van het bepaalde in artikel 13, 13a, 13b en 13c. Bij onenigheid over uitsluiting en/of gedragingen beslist de directie van HCL® of de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger.

17.  HCL® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal HCL® in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gemelde doel te bereiken. Bij onenigheid met betrekking tot het doel/resultaat (of het uitblijven daarvan) van activiteiten, geldt onverkort gestelde in artikel 13, 13a, 13b en 13c.

18.  HCL®, noch zijn directie en/of medewerkers zijn aansprakelijk voor ziekten, overlijden en/of (vermeende) gebreken, mentaal en/of fysiek, welke honden en/of de klant of derden mogelijk oplopen tijdens aanwezigheid en/of deelname aan activiteiten van HCL® of tijdens het toiletteren.

19.  Het  door de klant gebruiken van of het door de hond dragen van trainings- of ander materiaal, welke pijn fysiek en/of mentaal, of en gevoel van onbehagen veroorzaken, is ten strengste verboden en leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan activiteiten van HCL®. Gebruik van voornoemde trainingsmiddelen voorafgaand of volgend op activiteiten van HCL®, wordt door de directie van HCL® ten zeerste afgekeurd. In individuele gevallen kan de directie van HCL® beslissen om de klant van verdere deelname aan activiteiten uit te sluiten.

20.  Op de producten, geleverd door HCL®, zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. HCL® is niet aansprakelijk voor mankementen of disfunctioneren van deze producten.

21.  Door het onderteken van het inschrijfformulier verklaard de klant dat de betreffende hond zijn/haar eigendom is, en zodoende alle zeggenschap over deze heeft, of in deze toestemming van de eigenaar heeft gekregen.

22.  Tijdens de activiteiten gelden de regels welke door de directie van HCL® worden gesteld. Het negeren van deze regels kan uitsluiting van verdere deelname aan activiteiten van HCL® betekenen. Artikel 13, 13a, 13b en 13c blijven onverkort gesteld.

23.  Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de directie van HCL® dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van de door de klant verschuldigde bedragen, komen ten laste van debiteur.

24.  De directie kan, in overleg met de klant, en met beide goedkeuring, afwijken van de voorwaarden hierboven genoemd. 25. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de directie van HCL®. Deze beslissingen zijn bindend. Bij het niet aanwezig zijn van één der directieleden beslist een medewerker in getrapte bevoegdheid.

26.  Op overeenkomsten, gesloten met HCL®, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

De tekst van bovenstaande Leveringsvoorwaarden HCL®, is auteursrechtelijk beschermd © HCL®